Korzyści z faktoringu

W tym artykule dowiesz się jakie są najważniejsze korzyści z faktoringu, czym on jest, jakie są jego rodzaje, jak działa i dla kogo jest kierowany.

Faktoring - rozwiązanie finansowe dzięki któremu przedsiębiorca otrzymuje pieniądze z wystawionych faktur (z odroczonym terminem płatności) zaraz po dokonaniu sprzedaży towarów lub usług. To proste finansowanie, które pozwoli przedsiębiorcy zyskać  przewagę w biznesie. Zobacz propozycje (Kliknij).

Dla kogo przeznaczony jest faktoring:

Faktoring polecany jest na każdym etapie prowadzenia działalności. Usługa faktoringu dedykowana jest zarówno dynamicznie rozwijającym się firmom, które nie chcą czekać na pieniądze z wystawionych faktur, ale również przedsiębiorstwom z przejściowymi kłopotami w utrzymaniu płynności finansowej. Faktoring doskonale sprawdza się w czasie kryzysu, jak i stabilnej sytuacji gospodarczej, ponieważ decyzja o przyznaniu finansowania nie jest podejmowana jedynie na podstawie wyników finansowych przedsiębiorstwa.

To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy:

 • sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności;
 • współpracują z gronem stałych odbiorców;
 • chcą zdywersyfikować swoje źródła finansowania;
 • chcą poprawić swoją płynność finansową;
 • dynamicznie się rozwijają;
 • chcą wejść na nowe zagraniczne rynki;
 • doświadczają przejściowych kłopotów.

Strony umowy faktoringu:

Faktorant (klient) – przedsiębiorca trudniący się sprzedażą, dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Faktor – podmiot działający (czyniący) za pośrednika. Z praktyki światowej wynika, że faktorami z reguły są: instytucje bankowe, wyspecjalizowane spółki faktoringowe. Przykład.

Dłużnik (nie jest stroną umowy) – odbiorca towarów lub usług zobowiązany do zapłaty.

Nabywcą towarów i usług w stosunku faktoringowym może być każdy, kto taki towar nabył lub na czyją rzecz wykonano usługę. Mogą być nimi w szczególności przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe czy usługowe, które tym razem były nabywcami określonych dóbr i usług. W stosunku faktoringowym oraz w stosunku między sprzedawcą (dostawcą) lub usługodawcą a nabywcami towarów lub usług, każda ze stron może być wierzycielem i dłużnikiem, ponieważ chodzi o zobowiązania wzajemne.

Jak działa faktoring?

Jest to usługa, dzięki której pieniądze z wystawionych kontrahentowi faktur z odroczonym terminem płatności, trafiają do przedsiębiorcy natychmiast po dokonaniu sprzedaży, a ciężar monitorowania spływu należności spada na firmę faktoringową. To kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia firmie płynność finansową, pozwala zwiększyć jej konkurencyjność oraz oddala ryzyko występowania zatorów płatniczych (istotne korzyści z faktoringu nieprawdaż?).Korzyści z faktoringu

Dla Firmy:

Finansowanie bez wymogu przedstawiania trwałych zabezpieczeń - wystarczy cesja wierzytelności na faktora, weksel in blanco i pełnomocnictwo do rachunku.

Szeroki wybór usług dostępnych oprócz finansowania (rozliczenia, zarządzanie należnościami, przejęcie ryzyka, windykacja).

Oszczędność wynikająca z ograniczenia kosztów administracyjnych związanych ze ściąganiem należności.

Kolejną z korzyści z faktoringu jest bezpieczeństwo transakcji dzięki rzetelnej kontroli należności i szybkiej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez odbiorców.

Gwarancja uzyskania zapłaty także w sytuacji niewypłacalności odbiorcy lub przewlekłej zwłoki w zapłacie.

Poprawa konkurencyjności dzięki możliwości oferowania odbiorcom wydłużonych terminów płatności.

Poprawa relacji handlowych dzięki odciążeniu ich z przykrego obowiązku upominania się o pieniądze.

Poprawa wskaźników finansowych dzięki zamianie należności w gotówkę.

 Dla odbiorców:

Możliwość korzystania z dłuższych terminów płatności.

Dodatkowe finansowanie bez konieczności ubiegania się o kredyt.

Możliwość restrukturyzacji zadłużenia przez Faktora w przypadku zaistnienia przejściowych kłopotów.

 Dla dostawców:

Dzięki dodatkowym środkom pozwalającym Przedsiębiorcy na regulowanie zobowiązań wobec dostawców, nie muszą oni martwić się o to, czy zapłata przyjdzie na czas i mogą zaoferować Przedsiębiorcy dodatkowe upusty.Rodzaje faktoringu:

Faktoring z regresem (niepełny) to pakiet usług z zakresu finansowania bieżącej działalności firmy oraz zarządzania należnościami. To rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy: Posiadają grono stałych, sprawdzonych kontrahentów; chcą szybko uzyskać gotówkę za sprzedaż swoich towarów lub usług; chcą zwiększyć wolumen sprzedaży i potrzebują elastycznego źródła finansowania, dostosowanego do jego wielkości; chcą utrzymać współpracę z kontrahentami poprzez oferowanie im konkurencyjnych terminów płatności; mają możliwości uzyskania rabatów od dostawców za szybszą płatność.

Przedsiębiorcy zawierający tą umowę, uzyskują następujące korzyści z faktoringu:
 • Skrócenie czasu oczekiwania na spływ środków z tytułu sprzedanych towarów lub świadczonych usług;
 • Wzrost zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących, terminowej zapłaty należności publicznoprawnych (ZUS, US), rat leasingowych, wynagrodzeń;
 • Wykorzystywanie sprzętu, wiedzy i doświadczenia firmy faktoringowej;
 • Finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży;
 • Wzrost konkurencyjności, dzięki szerszemu wykorzystywaniu rabatów u dostawców i proponowaniu Odbiorcom dłuższych terminów płatności.

Faktoring bez regresu (pełny) to finansowanie należności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. To rozwiązanie, które nie tylko umożliwia finansowanie bieżącej działalności firmy, ale również pozwala ustrzec się przed ewentualną przedłużającą się zwłoką w płatnościach kontrahentów. Ten rodzaj faktoringu łączy w sobie korzyści z finansowania i ubezpieczenia należności. Faktoring bez regresu to rozwiązanie dla Przedsiębiorców, którzy: chcą szybko otrzymać gotówkę za sprzedaż swoich towarów lub usług; chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności swoich klientów; planują zwiększyć sprzedaż poprzez nawiązanie współpracy z nowymi, nieznanymi dotąd kontrahentami; chcą stale monitorować spływ należności.

Korzyści z faktoringu bez regresu jakie otrzymuje Przedsiębiorca to:
 • Otrzymanie zapłaty za sprzedany towar lub usługę również w przypadku niewypłacalności Odbiorcy lub zwłoki w zapłacie;
 • Dodatkową weryfikację Odbiorcy przez wyspecjalizowaną instytucję;
 • Finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży;
 • Wzrost zdolności przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań, terminowej zapłaty należności publicznoprawnych (ZUS, US), rat leasingowych, wynagrodzeń;
 • Skrócenie czasu oczekiwania na wpływ środków z tytułu sprzedanych towarów lub świadczonych usług;
 • Wykorzystywanie sprzętu, wiedzy i doświadczenia firmy faktoringowej;
 • Wzrost konkurencyjności dzięki szerszemu wykorzystywaniu rabatów u dostawców i proponowaniu Odbiorcom dłuższych terminów płatności.

Faktoring eksportowy - propozycja dla Przedsiębiorców współpracujących z zagranicznymi kontrahentami. Poza finansowaniem w ramach współpracy Przedsiębiorca otrzymuje szerokie wsparcie w zakresie weryfikacji kondycji zagranicznego kontrahenta oraz prawa i lokalnych zwyczajów handlowych. Faktoring eksportowy jest rozwiązaniem dla Przedsiębiorców, którzy: planują rozszerzyć rynki zbytu o nowe kraje lub nowych, kontrahentów; chcą szybko uzyskać gotówkę za sprzedaż swoich towarów lub usług; chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności swoich kontrahentów; potrzebują wsparcia w zakresie prawa i lokalnych zwyczajów handlowych zagranicznych kontrahentów; chcą uzyskać rabatów od dostawców za szybszą płatność; potrzebują środków na bieżące regulowanie swoich zobowiązań.

Przedsiębiorcy uzyskują następujące korzyści z faktoringu eksportowego:
 • Wzrost bezpieczeństwa prowadzenia działalności eksportowej;
 • Otrzymanie zapłaty za sprzedany towar lub usługę nawet w sytuacji niewypłacalności Odbiorcy lub zwłoki w zapłacie;
 • Wzrost zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących, terminowej zapłaty należności publicznoprawnych (ZUS, US), rat leasingowych, wynagrodzeń;
 • Skrócenie czasu oczekiwania na wpływ środków z tytułu sprzedanych towarów lub świadczonych usług;
 • Wsparcie w zakresie prawa i zwyczajów handlowych obowiązujących w kraju Odbiorcy;
 • Weryfikacja wiarygodności Odbiorców zagranicznych przed realizacją dostawy (możliwość wyeliminowania niesolidnych lub niewypłacalnych kontrahentów i uniknięcia strat).

Faktoring dla transportu - usługa skierowana zarówno do przewoźników krajowych, jak i międzynarodowych, w ramach, której Przedsiębiorcy otrzymują wsparcie z zakresu finansowania bieżącej działalności oraz zarządzania należnościami. Uzyskane finansowanie może być wykorzystane na dowolny cel np. płatności za paliwo, raty leasingowe, ZUS, US. Faktoring dla transportu jest rozwiązaniem dla Przedsiębiorców, którzy: chcą szybko uzyskać gotówkę za wykonany fracht; chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności swoich odbiorców; planują współpracę z nieznanymi dotąd kontrahentami; planują sukcesywnie powiększać swoją flotę; mają możliwości uzyskania rabatów za szybszą płatność np. za paliwo; potrzebują środków na bieżące regulowanie swoich zobowiązań np. Lessingów.

Przedsiębiorcy korzystający z faktoringu dla transportu zyskują:
 • Otrzymanie zapłaty za sprzedany towar lub usługę nawet w sytuacji niewypłacalności Odbiorcy lub zwłoki w zapłacie;
 • Dodatkowa weryfikacja Odbiorcy przez wyspecjalizowaną instytucję;
 • Finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży;
 • Wzrost zdolności firmy do regulowania zobowiązań bieżących, terminowej zapłaty należności publicznoprawnych (ZUS, US), rat leasingowych oraz wynagrodzeń;
 • Skrócenie czasu oczekiwania na wpływ środków z tytułu sprzedanych towarów lub świadczonych usług;
 • Wykorzystywanie sprzętu, wiedzy i doświadczenia firmy faktoringowej;
 • Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystywaniu rabatów u dostawców i proponowaniu; Odbiorcom dłuższych terminów płatności;
 • Współpraca z partnerem doświadczonym w finansowaniu polskich firm transportowych;
 • Obsługa transakcji eksportowych, która ułatwia współpracę z zagranicznym kontrahentem i obniża ryzyko współpracy międzynarodowej.

Faktoring restrukturyzacyjny  - narzędzie dla firm z przejściowymi kłopotami, będącymi skutkiem długotrwałych zatorów płatniczych. Oprócz finansowania przedsiębiorca w ramach współpracy otrzymuje szerokie wsparcie w zakresie działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych. Faktoring restrukturyzacyjny jest rozwiązaniem dla Przedsiębiorców, którzy: potrzebują finansowania na bieżącą działalność a nie posiadają zdolności kredytowej i uzyskują odmowne decyzje o udzielenie kredytu lub pożyczki bankowej; posiadają negatywną historię w BIK, BIG lub KRD; posiadają zaległości podatkowe wobec US i ZUS; posiadają grono stałych odbiorców.

Korzyści z faktoringu restrukturyzacyjnego dla Przedsiębiorcy to:
 • Pozyskanie finansowania mimo braku zdolności kredytowej;
 • Sprawne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zadłużenia firmy;
 • Utrzymanie relacji z obecnymi dostawcami, dzięki możliwości regulowania swoich zobowiązań;
 • Zapewnienie ciągłości dostaw i utrzymanie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami;
 • Zabezpieczenie działalności firmy, dzięki rzetelnej kontroli należności i szybkiej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów;
 • Przejęcie ryzyka w przypadku niewypłacalności kontrahenta lub przewlekłej zwłoki w zapłacie.

Faktoring odwrotny - finansowanie dostaw to usługa, dzięki której przedsiębiorca zyskuje dodatkowy czas na zapłatę swoich zobowiązań wynikających z zakupów u dostawców. Jest świetnym instrumentem aktywnego kształtowania polityki zakupowej, który w prosty sposób umożliwia wykorzystanie kredytu kupieckiego uzyskanego od własnych dostawców w o wiele większym zakresie. Faktoring odwrotny jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy: potrzebują gotówki na regulowanie bieżących zobowiązań wobec swoich dostawców; mają możliwości uzyskania korzystnych rabatów od dostawców za szybszą płatność; chcą budować wizerunek rzetelnych płatników i wiarygodnych partnerów biznesowych.

Przedsiębiorcy korzystający z faktoringu odwrotnego - finansowanie dostaw zyskują:
 • Wzrost zdolności do regulowania zobowiązań bieżących, terminowej zapłaty należności publicznoprawnych (ZUS, US), rat leasingowych, wynagrodzeń;
 • Wzrost konkurencyjności, dzięki szerszemu wykorzystywaniu rabatów u dostawców i proponowaniu kontrahentom dłuższych terminów płatność.