Zawartość umowy pożyczki - ważne elementy

Zanim podpiszesz umowę sprawdź, czy została ona prawidłowo skonstruowana, czy interesy obu stron umowy zostały uwzględnione. Nie należy spieszyć się ze złożeniem podpisu na dokumentach, lecz uważnie i spokojnie się z nimi zaznajomić, nawet jakby była naprawdę długa. Zweryfikuj poprawność danych w przedłożonych do podpisu dokumentach a jakikolwiek wychwycony błąd koniecznie musi być poprawiony. Sprawdź dane dotyczące Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy, datę zawierania umowy, kwotę pożyczki wpisaną liczbowo jak i słownie, odsetki (te za zwłokę również), sposób uruchomienia (wypłaty) pożyczki, termin i sposób spłaty. W umowie powinny znaleźć się dokładne informacje na temat egzekucji długu, kosztów ponoszonych w przypadku działań windykacyjnych. Wśród dokumentów dodatkowych muszą znaleźć się również wzór oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, a także wykaz opłat i prowizji.

Gdyby okazało się, iż w zapisach umowy znajdują się klauzule uznawane za niedozwolone (patrz: www.uokik.gov.pl/niedozwolone_klauzule.php) wiedz, że prawnie nie wiążą one Klienta. Można także skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Poniżej znajduje się część ustawy o kredycie konsumenckim (Ustawa z dnia 12 maja o kredycie konsumenckim. Stan na 13.07.2018r.) a dokładniej „Art.30. Elementy umowy o kredyt konsumencki” oraz „Art.45. Zwrot kredytu bez odsetek w przypadku naruszenia warunków przez kredytodawcę”.

Dz.U.2018.0.993 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Art. 30. Elementy umowy o kredyt konsumencki

  1. Umowa o kredyt konsumencki, z zastrzeżeniem art. 31 dodatkowe elementy umowy w przypadku kredytu wiązanego lub odroczonej płatności–33, powinna określać:

1) imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;

2) rodzaj kredytu;

3) czas obowiązywania umowy;

4) całkowitą kwotę kredytu;

5) terminy i sposób wypłaty kredytu;

6) stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;

7) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;

8) zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, o którym mowa w art. 37 harmonogram spłaty w przypadku umowy o kredyt konsumencki zawartej na czas określony ust. 1; jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;

9) zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela karencji w spłacie kredytu;

10) informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;

11) roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;

12) skutki braku płatności;

13) informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią;

14) sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;

15) termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;

16) prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem;

17) informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;

18) informację o prawie, o którym mowa w art. 59 niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wobec konsumenta ust. 1;

19) warunki rozwiązania umowy;

20) informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury, jeżeli takie prawo przysługuje konsumentowi;

21) wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.

Art. 45. Zwrot kredytu bez odsetek w przypadku naruszenia warunków przed kredytodawcę

  1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 forma umowy o kredyt konsumencki ust. 1, art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art 31–33, art. 33a należności w przypadku opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i opłat za opóźnienie przekraczających maksymalne odsetki za opóźnienie i art 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
  2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.
  3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:

1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;

2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

  1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie.

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.